Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepie internetowym Modyu.pl

§ 1 Słowniczek pojęć

 1. Sprzedawca – Yu Jin Szymkowiak, reprezentująca działalność gospodarczą pod firmą: SZYM-INVEST, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania. Siedziba Sprzedawcy: mieści się pod adresem: ul. Obodrzyckiej 63, 61-249 Poznań; NIP 7822305002, REGON 300742123, tel. 791 288 056, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.modyu.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia. Adres do korespondencji: ul. Obodrzycka 63, 61-249 Poznań.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów.

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Informacja o cenie towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w  Regulaminu.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

§ 3 Jak kupować

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
  1. e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia do Sklepu – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia;
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:W przypadku wyboru płatności przelewem Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 5 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  2. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu (przy ul. Obodrzyckiej 63 w Poznaniu)
 3. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.
  1. Poczta Polska ("paczka48")
  2. kurierem - po wcześniejszym kontakcie i indywidualnych ustaleniach
  3. odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (przy ul. Obodrzyckiej63 w Poznaniu)
 1. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje maila z pozostałymi instrukcjami dotyczącymi zamówienia.
 1. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą. Nie uchybia to w żaden sposób prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania towaru.
 1. Koszty dostawy uwidaczniane są w informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2  Regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego. Koszty dostawy poza terenem Polski są indywidualnie uzgadniane z Kupującym. Informacja o koszcie dostawy towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2  Regulaminu.

§ 4 Płatności i dostawa

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia), tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
 2. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 3. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 1. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych dni od dnia złożenia zamówienia.
 2. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi średnio do 2 dni roboczych. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych do wysyłki.
 3. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

 

§ 5 Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz żądań wobec Sprzedawcy.
 4. Odsyłając reklamowany towar Sprzedawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).
 1. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 6 Możliwość zwrotu

 

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaruniezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Niezależnie od odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 - 6 Sprzedawca może udzielić Kupującemu zgody na odstąpienie od umowy i zwrot towaru – na zasadach wskazanych przez Sprzedawcę. Kupujący zobowiązany jest wówczas do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości nie większej niż 30% ceny sprzedaży.
 1. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu modyu.pl (zakładka „Regulamin”).
 4. Sklep ma prawo zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty